LEVERINGSVOORWAARDENLeveringen

Bestellingen t/m dinsdag worden dezelfde week geleverd. Bezorgkosten € 15,00 (gratis bezorging vanaf 120 flessen).
Op afspraak is het mogelijk zelf uw wijn af te halen in Veeningen.
Op al onze transacties zijn onze voorwaarden van toepassing welke bekend worden geacht en op verzoek worden toegezonden.

Beschikbaarheid

Leveringen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid,
hierdoor kunnen genoemde jaargangen en etiketten tussentijds wijzigen.

Condities

Leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveranties van Koetsier Wijnkopers,
gevestigd aan Schoolweg 31 - 7924 PL Veeningen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij KVK 04052185.

Prijzen 

De prijzen vermeld in de prijscourant zijn excl. BTW. Prijswijzigingen en eventuele acties onder voorbehoud.
Aan vermeldingen van prijzen in prijscouranten of andere publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
 
Factuur wordt na de levering verzonden. Betaling van deze factuur dient te geschieden binnen 21 dagen na levering van
de producten. Bij overschrijding van deze betalingstermijn, is de koper van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, waarin de koper verzuimt de factuur te betalen, is hij aan Koetsier Wijnkopers
een rente verschuldigd van 1% over het factuurbedrag.

Incasso  
         
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen dan komen alle redelijke kosten van
voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval kan aan de koper daarvoor een vergoeding in rekening
worden gebracht van 10% over het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 125,00. De koper is in ieder geval
van niet-betaling van de factuur, de door Koetsier Wijnkopers gemaakte gerechtelijke kosten, verschuldigd in alle instanties,
behoudens voorzover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Contactgegevens 
        
Koetsier Wijnkopers - Schoolweg 31 - 7924 PL Veeningen - T 0528 391300 / 06-81898225 - info@koetsierwijnkopers.nl
Iban: NL33INGB0653951892 - KVK 04052185 - BTW nr: NL072628522B01 - accijns nr: NL06040002171 - Bic: INGBNL2A
www.koetsierwijnkopers.nl
De Koetshoeve - Schoolweg 31 - 7924 PL  Veeningen (Drenthe) - T 0528 391300 - M 06 81898225 - info@koetsierwijnkopers.nl